දුම්රියේ සෙල්ලම්

ඔන්න මචන්ලා අපිට දුම්රියේ සෙල්ලම් කියල තවත් Romantic  කතාවක් ඇවිල්ල තියනවා.
මේක අපිට එවපු නිමල් කියන මිත්‍රයට thanks කරනවා
ඒ වගේම කතාවේ සියලුම ගව්රවය සහ අයිතිය මුල් රචකයට හිමිවෙන්න ඕන ඉතිරිය….

This entry was posted in සිංහල වල් කථා, සිංහල වැල් කථා, සෙක්ස්, Hard Sex, sex Stories, Sinhala Sex Stories, Sinhala wela katha PDf, Wal Katha, Wela katha. Bookmark the permalink.

2 Responses to දුම්රියේ සෙල්ලම්

  1. hansani says:

    kjmkj

  2. hansani says:

    ddf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s