Hard Sex

දවසú  ෙවනද වෙĘ වැඩට ęʏɢලා ඇɪƮ කාල නාලා එෙහම ෙවන වැඩýƮ
නැƯ එෙú ෙෆʢස් Ȭú එකට  ෙසŸ ɬනා ෙපʣƋ චැŸ එකúවƮ දාǦනȼ ûයල
ʏතාෙගන.  ඒƮ යාʚෙවʤ කɬɚƮ ඔǦ ලɐǦ නෑ.  ඒ පාර අɥƮ  requestsෙදක
Ʊනú දාන ගමǦ යǦතȼ දැකකා අȿƱ ෙෆʣෙටʤ එකú Ưයන  profile  එකú.
ෙකɢෙලúෙග ෙබɢලට දȼ වැලú දාලා අɢලෙගන ඉǦන ȽǧෙහúෙĘ
එකú ඒක.  ඒƮ දාලා ƯȬෙන  female  ûයලා.  ඔǦන ඕǧ මěලú ûයල
ʏතලා දැȼමා ෙපʣƋ request එකú. ඒƮ එúකම ෙපʣƋ මැෙසʢŎ එකýƮ දැȼමා
ඉතිරිය …………..

This entry was posted in සිංහල වල් කථා, සිංහල වැල් කථා, සෙක්ස්, Hard Sex, sex Stories, Sinhala Sex Stories, Sinhala wela katha PDf, Wal Katha, Wela katha. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s