අපේ ඉස්කෝලේ

 hot_

ඔන්න ඉතින් යළළුලන්ට මගෙන් අලුත්ම කතළලක්.ගේක ිකක් අුතුම විිගශ කතළලක්,ගමොකද ගේක ඉවහ ගකොග඼ක
යන කතළලක්.. ගේගක ුල් ගකොටගවේ ගවක්වහ ිකක් අඩුි ඊ඼ඟ ගකොටසින් අධි ඾ෘන්ෙළරළත්මක ගකොටවහ ල඼ට
යන්න ඳටන්ෙන්නලළ,තරශගලන්ගනඳළ ගමොකද ගේගක් වමශර ගකොටවහ ඇත්ත ඒල ශන්දි ිකක් ිෙට ලියන්න
ගලන්ගන් ගලච්ච ගේලල් ලියන්නතුල ගවක්වහ ගකොටවහ විතරක් ලිව්ලශම කතළගව් ෙ඼ළ ය෇මක් නෆති ශන්දි ුලු
කතළලම ලියන්ගන්,ඒකට වමළල ගදන්න ිය඼ ඉල්඼ළ සිිනල

ape-iskole-part01-1

This entry was posted in සිංහල වල් කථා, සිංහල වැල් කථා, සෙක්ස්, sex Stories, Sinhala Sex Stories, Sinhala wela katha PDf, Wal Katha, Wela katha and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to අපේ ඉස්කෝලේ

  1. niroshan says:

    I love good sex 8″ my frind

  2. pasindu says:

    jpjothers bec

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s